• dni_otwarte
 • Znasz cytat?
 • :-)
 • :)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :-)
 • image
 • :-)
 • image
Projekt "Ekologia"
poniedziałek, 03 października 2011 21:19

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystępuje do realizacji innowacji pedagogicznej: Projekt „Ekologia” – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

 • Projekt będzie realizowany w partnerstwie czterech podmiotów:
 • Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp.z o.o.,
 • Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
 • Partner 2 – SGS Eko-Projekt sp. z o.o. Pszczyna,
 • Partner 3 – Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

Celem ogólnym Projektu jest przetestowanie do 2013 r. kompleksowego, innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu, co w konsekwencji powinno doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych.

Projekt zawiera innowacje programowe, metodyczne i organizacyjne polegające na celowym i planowym wykorzystaniu metody projektu edukacyjnego w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W jego ramach realizowany będzie program „Trzy żywioły”. Cele programu obejmują:


 • rozbudzenie i wspieranie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów,
 • twórcze integrowanie wiedzy z różnych dziedzin,
 • kształtowanie otwartości na poznawanie świata przez samodzielne działanie,
 • kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Program „Trzy żywioły” będzie realizowany w ramach obowiązkowych, dla wybranej grupy uczniów, zajęć pozalekcyjnych wpisanych w tygodniowy plan zajęć oraz w warunkach pozaszkolnych. Innowacją zostaną objęte dwie grupy liczące po około 20 uczniów, z którymi będzie pracował pięcioosobowy zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt będzie realizowany w szkole przez dwa lata.

Materiał nauczania będzie realizowany w pięciu głównych problemach badawczych dotyczących trzech żywiołów: wody, powietrza i ziemi. Uczniowie danej grupy będą pracowali nad wybranymi przez siebie problemami badawczymi w 4-5 osobowych zespołach. Szczególny nacisk zostanie położony na pracę metodami aktywnymi, a zwłaszcza doświadczenie, eksperyment i badania terenowe.

Oprócz możliwości realizacji zajęć dodatkowych zgodnie z opracowanym innowacyjnym programem szkoła będzie także wyposażona w podstawowy zestaw badawczo-diagnostyczny, odczynniki i pomoce naukowe. Nauczyciele będą się doskonalić w ramach organizowanych dla nich szkoleń, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, terenowych i obozach wymiany doświadczeń.