• dni_otwarte
 • :-)
 • :-)
 • :)
 • image
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :-)
 • image
 • Znasz cytat?
Ekologia podsumowanie

Projekt „EKOLOGIA”

         W roku szkolnym 2011/2012 w Elektronicznych Zakładach Naukowych realizowany był Projekt „Ekologia”  – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

W ramach „Ekologii” ponad 40 uczniów klas pierwszych i drugich uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Podczas spotkań uczniowie mieli możliwość przeprowadzania ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych  i zajęciach terenowych, mieli okazję do obserwacji zjawisk przyrodniczych, przeprowadzali pomiary i badania.

W I semestrze realizowane były cztery projekty edukacyjne w ramach żywiołu „Woda”.

Projekt I

Co ma pływać nie utonie”

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych pod opieką Pani Elżbiety Gałuszki – nauczycielki fizyki. Uczniowie wybrali eksperymenty i doświadczenia, które następnie sami wykonywali. Badali warunki pływania ciał, szukali odpowiedzi na pytania: czy pływanie ciał zależy od ich gęstości oraz czy woda ma „skórę”. W lutym uczestnicy projektu  zwiedzali Zakład Oczyszczania Wody MPWiK „Na Grobli” we Wrocławiu, tam zobaczyli kolejne etapy i procesy oczyszczania  wody.  Podsumowaniem projektu była  wystawa. Ponadto uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne i przeprowadzili konkurs pływających łódek z nagrodami dla odwiedzających wystawę.

Projekt II

„ Jak człowiek wpływa na życie w wodzie?”

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych pod opieką Pani Lidii Kaszy - nauczycielki biologii.  Celem projektu było uzyskanie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:

 • Jak stan wód wpływa na jakość życia organizmów żywych?
 • Jakie skutki wywołuje działalność człowieka w ekosystemach wodnych?
 • Ścieki – co z nimi robić?
 • Problem pierwszy wymagał zapoznania się z metodyką pobierania próbek bezkręgowców wodnych, skompletowania sprzętu do pobierania próbek i badania przezroczystości wody ( krążek Secchiego).

  W trakcie zajęć terenowych uczniowie pobrali próbki wody do doświadczeń, zbadali przezroczystość i mętność wody. W szkole, korzystając z klucza do oznaczania organizmów wodnych, ocenili klasę czystości pobranych próbek wody oraz dokonali oceny wpływu czystości wód na jakość życia organizmów żywych. Realizacja drugiego tematu związana była z oceną  wpływu człowieka na hydrosferę. Uczniowie wykonali mapę mentalną „Negatywny wpływ człowieka na hydrosferę” oraz portfolio dotyczące wpływu działalności człowieka na hydrosferę.

  Każda z grup projektowych wybrała do realizacji dwa doświadczenia i zbadała wpływ wybranych zanieczyszczeń wód na jakość życia organizmów wodnych. Uczniowie obejrzeli film dokumentalny „Koszmar Darwina”. Przed projekcją dokumentu przedstawili sytuację społeczno – gospodarczą w Tanzanii. Po projekcji filmu dyskutowano na temat introdukcji. Celem ostatniego tematu było poznanie metod oczyszczania ścieków różnego pochodzenia oraz poznanie warunków lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie demonstrujące proces oczyszczania ścieków. W trakcie zajęć terenowych przeprowadzili pomiary przepuszczalności gruntów, podsumowali wyniki pomiarów i dokonali oceny właściwości gruntów pod kątem możliwości lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Za pomocą metody drzewa decyzyjnego uczniowie ocenili wady i zalety przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Projekt III

  „Jak zbadać jakość wody?"

  W projekcie uczestniczyli uczniowie klas drugich pod opieką Pani  Anny Koralewicz – nauczycielki chemii. Celem zajęć było zbadanie jakości rzeki Ślęzy. Podczas zajęć terenowych nad rzeką zostały pobrane próbki wody.  Próbki pobrano w trzech miejscach: przy Moście Klecińskim, przy ulicy Ostrowskiego i przy ulicy Pilczyckiej. Uczniowie prowadzili obserwację brzegów rzeki oraz doliny rzecznej. Obserwowali roślinność, jak i zagospodarowanie przylegających terenów. Wykonali pomiary: temperatury, pH, przewodności elektrolitycznej, zawartości azotanów i mętności rzeki. Zebrali do zielnika rośliny występujące nad brzegiem rzeki. Przeprowadzone zostały zajęcia laboratoryjne, na których oznaczano zawartość tlenu w wodzie, zawartość substancji stałych. Uczniowie zebrali informacje z Internetu oraz publikacji zawartych w Bibliotece Instytutu Botanicznego o florze nad rzeką Ślęzą. Zebrane zostały także materiały na temat zanieczyszczeń rzeki Ślęży i jej zlewni. Uczniowie wyszukali rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych, określili klasę czystości rzeki Ślęzy względem wybranych wskaźników. Efektem prac była wystawa pt. „Jak czysta jest nasza woda?" oraz prezentacja multimedialna.

  Projekt IV

  „Czy woda leczy?”

  W projekcie brali udział uczniowie klas drugich pod opieką Pani Zdzisławy Tarki – nauczycielki geografii. Najważniejszym celem projektu było poznanie ogromnego potencjału leczniczego, jaki tkwi w wodzie. Do najważniejszych działań podejmowanych w ramach projektu można zaliczyć między innymi: doświadczenia (odparowywanie wody, otrzymywanie wody destylowanej, wytrącanie szczawianu wapnia jako obraz tworzenia się kamieni nerkowych, oznaczanie chlorków i wapnia metodą miareczkową, analiza składu chemicznego wód mineralnych), eksperymenty (badanie wpływu soli mineralnych na rozwój roślin, badanie wpływu stężenia roztworu na komórki), prezentacje multimedialne, zajęcia terenowe i wycieczki (Sanepid, MPWiK, Kudowa-Zdrój). Podsumowaniem projektu była sesja popularnonaukowa „Czy woda leczy?”, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły,  połączona z wystawą i degustacją wód mineralnych z regionu Dolnego Śląska oraz promocja polskich uzdrowisk w Niemczech podczas wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Verl. W promocji uczestniczyły między innymi niemieckie rodziny goszczące naszych uczniów i nauczycieli.

  W II semestrze realizowane są w projekty edukacyjne w ramach żywiołu „Ziemia”:

  „Jakie tajemnice kryją skały?” – opiekun projektu – Pani Elżbieta Selwa – nauczycielka geografii

  „Ile energii leży pod stopami?” – opiekun projektu – Pani Elżbieta Gałuszka – nauczycielka fizyki

  „Co to znaczy zdrowo się odżywiać?” – opiekun projektu – Pani Lidia Kasza – nauczycielka biologii

  „Wpływ jakości gleby na środowisko i człowieka” – opiekun projektu – Pani Anna Koralewicz – nauczycielka chemii.