• Znasz cytat?
  • :-)
  • :-)
  • www.ezn2d.c0.pl
  • :-)
  • image
  • image
  • :)
  • dni_otwarte
Projekt MKZ II

mkz2aOd 2010 roku szkoła uczestniczy w realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsk”  oraz "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Realizacja drugiego z wymienionych przewidziana jest na okres 03.01.2011 do 30.09.2014r.
W ramach Projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dla uczniów naszej szkoły w ramach „MKZ II” realizowane są  następujące działania:

•    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: Akademia sieci „Cisco”, język angielski oraz język polski, zajęcia z matematyki. ciz2
•    Doradztwo i opieka psychologiczno -pedagogiczna (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).
•    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.
•    Praktyki/staże.
•    Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych.
•    System Informacji Branżowej.
•    System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego .
•    Fora zawodowe - debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami.
•    Targi pracy i prezentacje zawodoznawcze.
•    Wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy.
•    Kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.( Uprawnienia elektryczne do 1kV zdobyło w grudniu 2011r.-17 uczniów, w kwietniu odbędzie się Auto-CAD - kurs podstawowy)

Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach "Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub  poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową. W obecnie realizowanym Projekcie uczestniczy ponad 250 uczniów EZN.