• :)
 • Znasz cytat?
 • :-)
 • :-)
 • dni_otwarte
 • image
 • image
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
projekty edukacyjne
Zawodowy Wrocław

unnamed

 

Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław”
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

 

unnamed 1

 
Zagraniczne praktyki zawodowe

Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2016/2017 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +.

erasmus logo

Do Hiszpanii i Włoch w terminie 1.05.2017 - 26.05.2017 wyjedzie 35 uczniów z klas o profilu technik informatyk, 5 uczniów z klasy o profilu technik elektronik oraz 5 uczniów z klasy o profilu technik mechatronik. 

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość :

 • odbycia praktyki zawodowej w zagranicznej firmie lub organizacji
 • przygotowanie językowe 30h (angielski) + 15h (włoski/hiszpański)
 • przygotowanie kulturowe 15h
 • szkolenie z przygotowywania CV, LM 2h
 • dyżury pracownika projektowego w szkole 25h
 • zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 • program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 • kieszonkowe i/lub wyżywienie
 • opiekę nauczyciela i partnera zagranicznego na miejscu
 • certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass

Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz - pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2015 r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostało zakwalfikowanych 45 osób.

Założone zostały dwie grupy na Facebooku – grupa hiszpańska i włoska, na których uczestnicy mogą znaleźć materiały szkoleniowe oraz wszystkie informacje dotyczące spotkań i organizacji projektu.

 

W związku z projektem praktyk zagranicznych rozpoczęliśmy już pierwsze szkolenia przygotowujące uczniów do wyjazdu.
W dniu 10.11.2016 (czwartek) w sali 302 o godzinie 14.30 - 16.00, odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III C i III E.

W dniu 14.11.2016 (poniedziałek) w sali 206 i 207 o godzinie 16.15 - 17.45 odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III F, III G, III H.

W dniu 15.11.2016 (wtorek) w sali 207 o godzinie 14.30 - 16.00 odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III A i III D.

Uczniowie mają przygotować CV, list motywacyjny i paszport językowy w języku angielskim.

Szkolenia prowadził Pan Marek Prokopowicz.

 

W dniu 06.12.2016 (wtorek) odbyło się spotkanie z rodzicami. Spotkanie prowadził pan Marek Prokopowicz, a obecnymi oprócz rodziców byli pani dyrektor Dorota Wilińska oraz wychowawcy grupy włoskiej pani prof. Grażyna Kuś i pani prof. Danuta Michalska.

spotkanie z rodzicami (2)

spotkanie z rodzicami (3)

spotkanie z rodzicami (1)

 

Dnia 16.01.2017 o godzinie 12:30 w sali 03 odbyło się spotkanie grupy hiszpańskiej. Gościem młodzieży był przedstawiciel z Hiszpanii Pan Quique Miana, który w czasie praktyk będzie odpowiadał za organizację pobytu naszych uczniów za granicą. Spotkanie poprowadził Pan Marek Prokopowicz.

 

 

Podczas ferii zimowych i w wyznaczonych terminach w marcu i kwietniu uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne do Włoch i Hiszpanii rozpoczynają szkolenia z zakresu języka angielskiego, języka włoskiego i hiszpańskiego oraz odbędą szkolenie kulturowe.Szkolenia językowe obejmują : z języka angielskiego 30 godzin, z języka włoskiego i hiszpańskiego 15 godzin oraz szkolenie kulturowe 15 godzin .

 

Plan zajęć z języka angielskiego:

 

Grupa I (III A, III H, III F / 1)

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
6 III poniedziałek 15:30 - 20:00 32
8 III środa 15:30 - 20:00 30
13 III poniedziałek 15:30 - 20:00 32
15 III środa 15:30 - 20:00 30
18 III sobota 9:00 - 13:30 32
1 IV sobota 9:00 - 13:30 30

 

 

Grupa II (III D, III C, III F / 2)

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
7 III wtorek 15:30 - 20:00 33
9 III czwartek 14:30 - 19:00 34
14 III wtorek 15:30 - 20:00 33
16 III czwartek 14:30 - 19:00 34
1 IV sobota 13:30 - 18:00 32
8 IV sobota 9:00 - 13:30 32

 

 

 

Grupa II (III G, III E, III F / 3)

 

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
10 III poniedziałek 15:30 - 20:00 33
13 III środa 15:30 - 20:00 30
15 III poniedziałek 15:30 - 20:00 33
17 III środa 15:30 - 20:00 30
18 III sobota 9:00 - 13:30 30
8 IV sobota 9:00 - 13:30 30

 

 

 

 

Plan zajęć szkolenia kulturowego:

 

 

Grupa I (Włochy):

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
11 II sobota 13:00 - 19:00 31
12 II niedziela 8:00 - 12:00 31
19 III niedziela 8:30 - 13:00 31

 

 

Grupa II (Włochy):

 

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
4 III sobota 13:00 - 18:00 31
5 III niedziela 8:00 - 13:00 31
19 III niedziela 13:00 - 18:00 31

 

 

Grupa III (Hiszpania):

 

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
4 III sobota 8:00 - 13:00 31
5 III niedziela 13:00 - 18:00 31
26 III niedziela 8:00 - 13:00 31

 

 
„Safety in Vocational Training” – „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym”

Informacje podstawowe:

Podmioty uczestniczące w projekcie dla których organem prowadzącym jest Miasto  Wrocław:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe

Partnerzy:

Turcja, Niemcy, Słowacja, Włochy

Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Budżet/kwota dofinansowania: 18 000,00 Euro

Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie

Charakterystyka Projektu:

“Safety in Vocational Training – Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” (SA-VO) jest projektem partnerskim, który w założeniu ma się przyczynić do rozwiązania kwestii „BEZPIECZEŃSTWA” w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną systemy edukacji, jak i systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach partnerskich.

W ramach projektu planowane jest stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniających kształcenie zawodowe. Produktem końcowym projektu jest stworzenie książeczki w formie elektronicznej i drukowane na temat podstawowego przestrzegania zasad BHP dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

 

Cele ogólne projektu:

 •  ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi
 •  wykształcenie świadomości ryzyka zawodowego i działań, które mogą być powzięte, żeby ich uniknąć
 •  wkład do szkoleń w zakresie BHP, które ma być powtarzane co roku, do osiągnięcia standardów Unii Europejskiej
 •  ukształtowanie świadomości tych szkoleń
 •  stworzenie wspólnego stanowiska  w zakresie „bezpiecznej pracy”

 
Ekologia podsumowanie

Projekt „EKOLOGIA”

         W roku szkolnym 2011/2012 w Elektronicznych Zakładach Naukowych realizowany był Projekt „Ekologia”  – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

Więcej…
 
Projekt MKZ II

mkz2aOd 2010 roku szkoła uczestniczy w realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsk”  oraz "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Realizacja drugiego z wymienionych przewidziana jest na okres 03.01.2011 do 30.09.2014r.
W ramach Projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dla uczniów naszej szkoły w ramach „MKZ II” realizowane są  następujące działania:

•    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: Akademia sieci „Cisco”, język angielski oraz język polski, zajęcia z matematyki. ciz2
•    Doradztwo i opieka psychologiczno -pedagogiczna (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).
•    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.
•    Praktyki/staże.
•    Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych.
•    System Informacji Branżowej.
•    System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego .
•    Fora zawodowe - debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami.
•    Targi pracy i prezentacje zawodoznawcze.
•    Wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy.
•    Kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.( Uprawnienia elektryczne do 1kV zdobyło w grudniu 2011r.-17 uczniów, w kwietniu odbędzie się Auto-CAD - kurs podstawowy)

Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach "Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub  poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową. W obecnie realizowanym Projekcie uczestniczy ponad 250 uczniów EZN.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2