• www.ezn2d.c0.pl
  • :-)
  • image
  • :-)
  • image
  • Znasz cytat?
  • :-)
  • :)
  • dni_otwarte
Organizacja zajęć

Program CCNA 4.0 występuje w dwóch odmianach - wersja CCNA Discovery oraz wersja CCNA Exploration. Jakkolwiek obie wersje programu przygotowują do zdania egzaminu certyfikacyjnego CCNA, wersja CCNA Discovery jest mniej rozbudowana i została opracowana dla osób niemających żadnych wcześniejszych doświadczeń w zakresie informatyki. Wersją znacznie rozszerzoną jest CCNA Exploration.

Realizacja progamu CCNA jest rozłożona na cztery części zwane semestrami (nie należy ich mylić z semestrami szkolnymi). Czas trwania semestru nie jest określony, ale cały cykl szkolenia nie może być zrealizowany w czasie krótszym niż 6 miesięcy.

Semestr pierwszy ma charakter wprowadzający i jest jedynym semestrem obejmującym głównie zajęcia teoretyczne. W przypadku semestrów od drugiego do czwartego zasadniczym elementem są już ćwiczenia laboratoryjne.

Program nie przewiduje możliwości pominięcia semestru pierwszego i zapisania się od razu na semestr drugi. Wszystkie zaliczone testy są rejestrowane na centralnym serwerze Akademii Cisco i brak zaliczonego poprzedniego semestru uniemożliwia rejestrację na semestr wyższy.

Zgodnie z założeniami programu Akademii Sieciowej Cisco szkolenie jest realizowane w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi e-learningowych i zdalnego nauczania.

W trakcie zajęć stacjonarnych prowadzone są wykłady (prezentacje) oraz wykonywane ćwiczenia praktyczne. Ważną rolę w procesie nauczania odgrywają bardzo obszerne, ciekawe materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, udostępniane on-line zarejestrowanym studentom Akademii Cisco. Materiały te są dostępne przez całą dobę, także z domu.

Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem oraz zdanie egzaminu praktycznego. Wiedza teoretyczna jest weryfikowana na podstawie egzaminów testowych przeprowadzanych przy użyciu centralnego serwera egzaminacyjnego Akademii Cisco. Egzaminy testowe są zdawane po zakończeniu każdej wyodrębnionej części danego semestru (tzw. modułu), a pod koniec semestru jest zdawany egzamin finałowy z całego materiału. Ocena końcowa z danego semestru jest średnią ważoną ze wszystkich ocen cząstkowych. Studenci, którzy spełnili wszystkie wymagania dotyczące danego semestru, otrzymują odpowiedni certyfikat Akademii Cisco.